داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


سيپروفلوکساسين .سيپروکينول - Ciprofloxacin Systemic


نام علمی: سيپروفلوکساسين .سيپروکينول - Ciprofloxacin Systemic
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونت خفيف تا متوسط مجاري ادرار ي ناشي از باکتري‌هاي حساس
بزرگسالان: مقدار 250 ميلي‌گرم خوراکي يا 200 ميلي‌گرم تزريقي هر 12 ساعت مصرف مي‌شود.
ب) اسهال عفوني، عفونت‌هاي خفيف تا متوسط مجاري تنفسي، عفونت‌هاي استخوان و مفصل و عفونت‌هاي شديد يا داراي عوارض.
بزرگسالان: 500 ميلي‌گرم خوراکي يا 400 ميلي‌گرم وريدي هر 12 ساعت مصرف مي‌شود.
پ) عفونت‌هاي شديد يا داراي عوارض مجراي تنفسي، استخوان‌ها، مفاصل، پوست يا ساختمان‌هاي پوستي
بزرگسالان: 750 ميلي‌گرم خوراکي هر 12 ساعت يا 400 ميلي‌گرم وريدي هر 8 ساعت مصرف مي‌گردد.
ت) عفونت‌هاي داخل شکمي (همراه با مترونيدازول)
بزرگسالان: 500 ميلي‌گرم خوراکي هر 12 ساعت براي مدت 7 تا 14 روز مصرف مي‌شود.
ث) سينوزيت حاد خفيف تا متوسط ناشي از هموفيلوس آنفلو انزا، استرپتوکوک پنومونيه يا موراکسلا کاتاراليس، پروستاتيت خفيف تا متوسط مزمن ناشي از اشريشياکولي يا پروتئوس
بزرگسالان: 400 ميلي‌گرم از راه انفوزيون وريدي طي 60 دقيقه هر 12 ساعت يا 500 ميلي‌گرم خوراکي هر 12 ساعت مصرف مي‌شود.
ج) سوزاک ساده
بزرگسالان: 250 ميلي‌گرم خوراکي در يک دوز منفرد مصرف مي‌گردد.
چ) پنوموني بيمارستاني ناشي از هموفيلوس آنفلوانزا يا کلبسيلا پنومونيه؛ درمان تجربي تب در بيماران نوتروپني (همراه با پيپراسيلين)
بزرگسالان: 400 ميلي‌گرم وريدي هر 8 ساعت به مدت 10 تا 14 روز تجويز مي‌گردد.
ح) آنتراکس استنشاقي (پس از تماس)
بزرگسالان: ابتدا 400 ميلي‌گرم هر 12 ساعت به‌صورت وريدي تجويز مي‌گردد تا وضعيت حساسيت مشخص شود و سپس به صورت 500 ميلي‌گرم خوراکي هر 12 ساعت ادامه پيدا مي‌کند.
کودکان: mg/kg10 هر 12 ساعت از راه وريدي و سپس mg/kg15 خوراکي هر 12 ساعت مصرف مي‌شود. نبايد دوز مصرفي از mg/day800 در فرم وريدي يا mg/day1000 در فرم خوراکي بيشتر شود.
در تمام بيماران، از يک يا دو ترکيب ضدميکروبي ديگر نيز بايد استفاده شود. به محض بهبودي باليني از فرم خوراکي دارو استفاده شود. درمان براي مدت 60 روز ادامه پيدا مي‌کند.
خ) عفونت ساده مجاري ادراري ناشي از اشريشياکولي، پروتئوس، انتروکوک يا استافيلوکوک ساپروفيتوکوس
بزرگسالان: 500 ميلي‌گرم (از فرم آهستهرهش) از راه خوراکي يک بار در روز به مدت 3 روز.
د) عفونت شديد مجاري ادراري ناشي از اشريشياکولي، کلبسيلا، پروتئوس، انتروکوک يا سودومونا، پيلونفريت ساده ناشي از اشريشياکولي
بزرگسالان: 1000 ميلي‌گرم (از فرم آهستهرهش) از راه خوراکي يک بار در روز به مدت 7 تا 14 روز مصرف مي‌شود.
ذ) عفونت شديد مجاري ادراري يا پيلونفريت
کودکان 1 تا 17 سال: mg/kg10-6 (تا حداکثر 400 ميلي‌گرم) از راه وريدي هر 8 ساعت مصرف مي‌شود.
در صورت امکان بايد دارو را به mg/kg20-10 از فرم خوراکي (تا حداکثر 750 ميلي‌گرم) هر 12 ساعت تبديل نمود.
حتي در کودکاني که وزن بالاتر از 51 کيلوگرم دارند، نبايد از دوزهاي ذکر شده فراتر رفت.
تنظيم دوز: تنظيم دوز در بيماراني که دچار نارسايي کليه هستند طبق جدول زير عمل مي‌شود:
 

 

دوزاژ در بزرگسالان

‌‌کليرانس کراتي‌نين (ml/min)

هر 12 ساعت خوراکي

هر 18 ساعت خوراکي

يا هر 24-18 ساعت وريدي

mg‌500-250

mg 500-250

mg 400-200

50-30

 

29-5

 
مکانيسم اثر
سيپروفلوکساسين با مهار DNA gyrase نسخه‌برداري DNA باکتري را مهار مي‌کند. حساسيت ارگانيسم‌هاي زير نسبت به اين دارو گزارش شده است: کامپيلوباکتر ژژوني، سيتروباکتر ديورسوس، سيتروباکتر فرينورئيي، آنتروباکتر کلواسه، اشرشيا کلي (از جمله سوش‌هاي آنتروتوکسيژنيک)، هموفيلوس پاراآنفلوانزا، کلبسيلا پنومونيه، مورگانلا مورگانئي، پروتئوس ميرابيليس، پروتئوس ولگاريس، پروويدنيسيا استوآرتيئي، سودوموناس آئروژينوزا، سراتيا مارسنس، شيگلا فلکسنري، شيگلا سونئي، استافيلوکوکوس اورئوس (سوش‌هاي توليدکننده و غيرتوليدکننده پني‌سيليناز)، استافيلوکوکوس اپيدرميديس، استرپتوکوکوس فکاليس و استرپتوکوکوس پيوژنز.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
آنتياسيدهاي حاوي آلومينيم و منيزيم ممکن است با جذب سيپروفلوکساسين تداخل کنند. بايد حداقل دو ساعت بين مصرف آنها فاصله باشد.
پروبنسيد با ترشح لوله‌اي کليوي سيپروفلوکساسين تداخل کرده و مصرف همزمان آن به ايجاد غلظت پلاسمايي بالاي سيپيروفلوکساسين منجر مي‌شود.
مصرف همزمان سوکرالفات با سيپروفلوکساسين، جذب اين دارو را حدود 50 درصد کاهش مي‌دهد.
سيپروفلوکساسين ممکن است دفع تئوفيلين را کاهش و خطر مسموميت با تئوفيلين را افزايش دهد.
آمينوگليکوزيدها و بتالاکتام‌ها مي‌توانند باعث ايجاد اثرات سينرژيک شوند. از مصرف همزمان آنها پرهيز شود.
سيپروفلوکساسين ممکن است باعث افزايش سطح پلاسمايي تيزانيدين و افت فشارخون، بي‌خوابي، منگي و کاهش مهارت‌هاي سايکوموتور گردد. از مصرف همزمان آنها پرهيز شود.
سيپروفلوکساسين مي‌تواند منجر به افزايش اثرات ضدانعقادي وارفارين شود. لازم است PT از نزديک مانيتور شود.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
طول مدت درمان به نوع و شدت عفونت بستگي دارد. درمان بايد تا دو روز بعد از قطع نشانه‌ها ادامه يابد. اکثر عفونت‌ها طي 2-1 هفته به خوبي کنترل مي‌شوند، اما عفونت‌هاي استخوان يا مفصل ممکن است تا چهار هفته يا بيشتر احتياج به درمان داشته باشند.
پيگيري دقيق غلظت تئوفيلين ممکن است لازم باشد، زيرا افزايش خطر مسموميت با تئوفيلين در افرادي که سيپروفلوکساسين مصرف مي‌کنند، وجود دارد.
براي جلوگيري از کريستالوري، بيماران بايد به خوبي هيدراته شوند. از قليايي کردن ادرار بايد خودداري شود.
نکات قابل توصيه به بيمار
سيپروفلوکساسين را مي‌توان همراه با غذا يا بدون آن مصرف کرد. زمان مناسب مصرف اين دارو دو ساعت بعد از غذا است.
از مصرف اين دارو همراه با آنتياسيدها بايد خودداري شود. به هنگام مصرف اين دارو مقدار زيادي مايع مصرف کنيد.
دارو ممکن است موجب سرگيجه، منگي يا خواب‌آلودگي شود. تا مشخص شدن واکنش CNS به دارو، از انجام فعاليت‌هايي که نياز به هوشياري دارند، خودداري کنيد.
مصرف در کودکان: عليرغم اثربخشي مناسب، سيپروفلوکساسين داروي انتخابي کودکان نيست چرا که خطر عوارض جانبي مفاصل و بافت‌هاي اطراف وجود دارد.
مصرف در شيردهي: اين دارو ممکن است در شير ترشح شود. قطع شيردهي در دوران مصرف اين دارو، براي جلوگيري از بروز مسموميت جدي در نوزاد، توصيه مي‌شود.
مصرف در بارداري: لازم است که براي رژيم درماني آنتراکس، خانم‌هاي باردار دوز معمول دارو را دريافت کنند.
 
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
مي‌تواند منجر به افزايش BUN، کراتينين، ALT، AST، آلکالينفسفاتاز، بيلي‌روبين، LDH، GGT، تري‌گليسريد و سطح گلوکز شود.
ممکن است ميزان ائوزينوفيل را افزايش و WBC، نوتروفيل و پلاکت را کاهش دهد.
مکانيسم اثر:
فارماکوکينتيک
جذب: بعد از مصرف خوراکي حدود 70 درصد جذب مي‌شود. غذا سرعت جذب را به تاخير مي‌اندازد ولي بر ميزان جذب تاثيري ندارد.
پخش: اوج غلظت سرمي دارو طي 2-1 ساعت بعد از مصرف خوراکي حاصل مي‌شود. حدود 40-20 درصد به پروتئين پيوند مي‌يابد. غلظت مايع مغزي - نخاعي دارو فقط حدود 10 درصد غلظت پلاسمايي آن است.
متابوليسم: احتمالاً کبدي است. چهار متابوليت آن مشخص شده‌اند و هر کدام فعاليت ضدميکروبي کمتري از داروي مادر دارند.
دفع: عمدتاً کليوي است؛ نيمه عمر سرمي حدود چهار ساعت در بزرگسالان داراي عملکرد طبيعي کليوي است.
 
فارماکوکينتيک:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: آلرژي به اين دارو يا ساير آنتي‌بيوتيک‌هاي کينولون، کودکان (مطالعه بر روي حيوانات نشان داده است که اين دارو مي‌تواند موجب بروز آرتروپاتي [arthropathy] در حيوانات نارس شود).
موارد احتياط: اختلالات مشخص سيستم اعصاب مرکزي (CNS)، صرع، آرترواسکلروز شديد مغزي يا ساير حالاتي که ممکن است موجب بروز تشنج شود (اين دارو ممکن است موجب تحريک CNS شود).
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Injection, Solution: 2 mg/ml, 100ml, 10 mg/ml, 20ml
Tablet: 250, 500mg
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: آنتي‌بيوتيک فلوروکينولوني
طبقه‌بندي درماني: آنتي‌بيوتيک
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Ciprinol
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد، بي‌قراري، سرگيجه، منگي، بي‌خوابي، کابوس شبانه، توهمات، واکنش مانيک، تحريک‌پذيري، لرزش، آتاکسي، حملات تشنجي، لتارژي، خواب‌آلودگي، ضعف، کسالت، بي‌اشتهايي، ترس واهي، افسردگي، پارستزي.
قلبي ـ عروقي: طپش قلب، فلوتر دهليزي، اکتوپي بطني، سنکوپ، افزايش فشارخون، آنژين صدري، انفارکتوس ميوکارد، ايست قلبي - ريوي، ترومبوز مغزي.
پوست: بثورات پوستي، خارش، کهير، حساسيت به نور، برافروختگي، کانديدياز جلدي، افزايش رنگدانه پوست، اريتم ندوزوم، نکروز توکسيک اپيدرم.
دستگاه گوارش: تهوع، اسهال، استفراغ، ناراحتي شکم، مخاط دردناک دهان، کانديدياز دهاني، اختلال در بلع، سوراخ شدن روده، خونريزي گوارشي، کوليت سودوممبران.
عضلاني – اسکلتي: سفتي يا درد مفصل، درد پشت.
تنفسي: خون دماغ، ادم ريوي يا ناي، تنگي نفس.
ساير عوارض: تاري يا اختلال ديد، دوبيني، وزوزگوش، طعم نامطبوع.
مسموميت و درمان
درمان: معده را با واداشتن بيمار به استفراغ يا شستشو بايد تخليه کرد. اقدامات حمايتي و هيدراتاسيون انجام شود. دياليز صفاقي يا همودياليز ممکن است مفيد باشد، بخصوص اگر عملکرد کليوي دچار اختلال شده باشد.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها