داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


پنيسيلين 6.3.3 .پني سيلين - Penicillin 6.3.3


نام علمی: پنيسيلين 6.3.3 .پني سيلين - Penicillin 6.3.3
نوع دارو: شيميايي
گروه: Antibacterials آنتي باکتري
موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي باکتريايي حساس به پني سيلين مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در صورت وجود سابقه آلرژي به پني سيلين ها،نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
واکنش هاي حساسيتي شامل کهير،تب ،درد مفاصل ،آنژيوادم ،شوک آنافيلاکتيک در بيماراني که دچار حساسيت مفرط مي شوند،با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو در صورت وجود سابقه آلرژي به پني سيلين ها،نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان پني سيلين G پتاسيم با داروهاي مهارکننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ،داروهاي مدرنگهدارنده پتاسيم و مکمل هاي حاوي پتاسيم ممکن است موجب افزايش غلظت خوني پتاسيم شود.مصرف همزمان مدرهاي نگهدارنده پتاسيم و مکملهاي پتاسيمي با پني سيلين G پتاسيم تزريقي سبب افزايش تجمع پتاسيم گرم مي شود.مصرف همزمان پني سيلين ها با متوترکسات منجر به کاهش کليرانس متوترکسات و در نتيجه مسموميت با اين دارو مي شود.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي سه مشتق پني سيلين مي باشد،پني سيلين G پتاسيم با شروع اثر نسبتا سريع ،پني سيلين G پروکايين با شروع اثر متوسط(حدود 4 ساعت) و پني سيلين G بنزاتين با شروع اثر کند (حدود24ساعت).
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در بيماران مبتلا به عيب کار کليه به کاهش مقدار مصرف دارو نيازي نيست ،مگر اينکه عيب کار کليه شديد باشد.
2.اين دارو بايد به صورت تزريق عميق عضلاني مصرف شود.
 
اشکال دارويي:
For Injection:Benzathine Penicillin G600,000 IU + Potassium Penicillin G300,000 IU + Procaine Penicillin G300,000 IU
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها