داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


ايندومتاسين - Indomethacin


نام علمی: ايندومتاسين - Indomethacin
نوع دارو: شيميايي
گروه: Analgesic drugsضد درد و مسکن ها و ضد تب
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف)آرتريت متوسط تا شديد، اسپونديليت آنکيلوزان.
بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار 25 ميلي‌گرم 3-2 بار در روز همراه با غذا يا ضد اسيدها مصرف مي‌شود. به اين مقدار مي‌توان هر هفت روز، 25 ميلي‌گرم اضافه کرد (تا mg/day 200 ). يا مقدار 50 ميلي‌گرم چهار بار در روز از راه رکتال مصرف مي‌شود يا از شکل آهسته رهش ابتدا 75 ميلي‌گرم آغاز شود و در صورت نياز به 150 ميلي‌گرم رسانده شود.
ب) آرتيت حاد ناشي از نقرس.
مقدار 50 ميلي‌گرم سه‌بار در روز مصرف مي‌شود که در اولين فرصت ممکن کاهش يافته و سپس قطع مي‌شود. در اين مورد بهتر است از اشکال آهسته رهش استفاده نشود.
پ) درد حاد شانه: 75 الي 150 ميلي‌گرم خوراکي در روز‌ منقسم در 3 تا 4 دوز با غذا يا آنتي اسيد. دوره درماني مي‌تواند 7 الي 14 روز ادامه يابد.
ت) پريکارديت: 75 الي 200 ميلي‌گرم خوراکي در روز منقسم در 3 تا 4 دوز.
ث) ديسمنوره: 25 ميلي‌گرم خوراکي 3 بار در روز.
ج) سندرم بارتر: 150 ميلي‌گرم خوراکي در روز به صورت منقسم با غذا يا آنتي اسيد.
کودکان: 5/0 الي 2 ميلي گرم / کيلوگرم خوراکي در روز به صورت منقسم.
مکانيسم اثر
اگرچه مکانيسم دقيق اثر اين دارو مشخص نيست، ولي به نظر مي‌رسد از طريق مهار ساخت پروستاگلاندين و احتمالاً مهار فسفودي استراز عمل مي‌کند.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقادي و ترومبوليتيک (مشتقات کومارين، هپارين، استرپتوکيناز، يا اوروکيناز) ممکن است اثرات ضد انعقادي را تشديد کند.
مصرف همزمان با داروهايي که تجمع پلاکتي را مهار مي‌کنند، مانند کاربني‌سيلين تزريقي، ديپيريدامول، دکستران، پيپراسيلين، اسيدوالپروييک، موکسالاکتام، آسپرين، ساليسيلاتها، يا ساير داروهاي ضد التهاب ممکن است موجب بروز مشکلات خونريزي‌دهنده شود.
مصرف همزمان با ساليسيلاتها، داروهاي ضد التهاب، الکل، کورتيکوتروپين، يا استروئيدها ممکن است موجب افزايش اثرات نامطلوب گوارشي، از جمله زخم و خونريزي، شود.
آسپرين ممکن است فراهمي زيستي ايندومتاسين را کاهش دهد.
به دليل تاثير پروستاگلاندينها بر روي متابوليسم گلوکز ، مصرف همزمان ايندومتاسين با انسولين يا داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون ممکن است اثرات کاهنده قند خون را تشديد کند.
ايندومتاسين ممکن است موجب جابجايي داروهايي که پيوند آنها به پروتئين زياد است، از محل اتصال آنها شود.
مصرف همزمان با مشتقات کومارين، فني توئين، ديگوکسين، وراپاميل يا نيفديپين ممکن است موجب مسموميت شود.
مصرف همزمان با ترکيبات طلا، ساير داروهاي ضد التهاب، يا استامينوفن ممکن است مسموميت کليوي را افزايش دهد.
اين دارو ممکن است کليرانس کليوي متوترکسات و ليتيم را کاهش دهد.
مصرف همزمان با داروهاي کاهنده فشار‌خون و مدرها ممکن است اثربخشي آنها را کاهش دهد.
مصرف همزمان با تريامترن توصيه نمي‌شود، زيرا احتمال بروز مسموميت کليوي وجود دارد. مدرهاي ديگر نيز ممکن است بيماران را در معرض مسموميت کليوي قرار دهند.
 
 
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ايندومتاسين ممکن است در نتايج آزمون سرکوب با دگزامتازون تداخل کند همچنين، ‌اين دارو ممکن است با سنجش اسيد 5- هيدروکسي ايندول استيک (5-HIAA) ادرار تداخل کند.
مکانيسم اثر:
فارماکوکينتيک
جذب: از دستگاه گوارش به سرعت و به‌صورت کامل جذب مي‌شود.
پخش: به مقدار زياد به پروتئين پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: در کبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: عمدتاً از طريق ادرار و مقداري از آن نيز از طريق صفرا دفع مي‌شود.
 
فارماکوکينتيک:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به دارو ، سابقه بروز نشانه‌هاي آسم، کهير، يا رينيت با مصرف آسپرين يا ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، شيرخواران مبتلا به عفوت درمان نشده، خونريزي فعال، نقايص انعقادي يا ترومبوسيتوپني، آنتروکوليت نکروزان، اختلال کار کليه، مصرف شکل رکتال اين دارو در بيماراني که اخيراً خونريزي رکتوم يا التهاب راست روده داشته‌اند. در خانمها در دوره شيردهي و بارداري، بيماري مادرزادي قلب در نوزاداني که PDA جهت خونرساني ريوي ‌يا سيستميک ضروري است.
موارد احتياط:
الف) صرع ، پارکينسونيسم، بيماري کبدي يا کليوي، بيماري قلبي ـ عروقي، نقايص شناخته شده در مسير داخلي انعقاد، عفونت، يا سابقه بيماري رواني (ممکن است نشانه‌هاي اين حالات را تشديد کند). در افراد مسن و اختلالات گوارشي.
ب) بيماران مبتلا به نشانه‌هاي شناخته شده سه‌گانه (حساسيت مفرط به آسپرين ، رينيت/ پوليپهاي بيني و آسم) در معرض خطر زياد اسپاسم نايژه قرار دارند. داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ممکن است علائم و نشانه‌هاي عفونت حاد (تب، درد عضلاني، اريتم) را پنهان سازند. بيماران در معرض خطر زياد (بيماران ديابتي) بايد به دقت ارزيابي شوند.
اشکال دارويي:
اشکال دارويي:
Tablet, Extended Release: 75, 80mg
Capsule: 25mg
Capsule, Extended Release: 75mg
Suppository: 50, 100mg
اطلاعات ديگر:
طبقه‌بندي فارماکولوژيک: ضد التهاب غير استروئيدي.
طبقه‌بندي درماني: ضد درد غير مخدر، ضد تب، ضدالتهاب.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C (سه ماه آخر بارداري رده D)
ملاحظات اختصاصي
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، رعايت موارد زير نيز‌ توصيه مي‌شود:
1- شياف بايد حداقل يک ساعت در رکتوم باقي بماند تا جذب دارو به حداکثر برسد.
2- وضعيت قلبي ـ عروقي بيمار بايد از نظر تغييرات قابل ملاحظه پيگيري گردد و علائم و نشانه‌هاي زيادي بار مايعات بدن، وزن و مقدار مصرف و دفع مايعات روزانه کنترل شود.
3- براي جلوگيري از بروز عوارض جانبي، عملکرد کليه‌ها، بايد قبل از شروع درمان و در طول درمان به طور مرتب پيگيري شود.
4- ممکن است سردرد شديد‌ بروز کند. در صورت تداوم سردرد، مقدار مصرف دارو بايد کاهش يابد.
5- بيمار از نظر خونريزي و کاهش دفع ادرار به دقت تحت مراقبت قرار گيرد.
نکات قابل توصيه به بيمار
1- دارو را طبق دستورات مصرف نماييد.
2- قبل از مصرف هرگونه داروي بدون نسخه با پزشک مشورت کنيد.
3- از انجام فعاليت‌هايي که نياز به تمرکز و هوشياري کامل دارند ، خودداري کنيد. جهت جلوگيري از آسيب‌ديدگي ، موازين ايمني را رعايت کنيد.
4- در صورت بروز هرگونه علائم و نشانه‌هاي عوارض جانبي، به پزشک اطلاع دهيد.
مصرف در سالمندان:
1- بيماران بزرگتر از 60 سال ممکن است نسبت به اثرات سمي ايندومتاسين حساس تر ‌باشند.
2- اثرات ايندومتاسين بر روي پروستاگلاندينهاي کليه ممکن است موجب احتباس مايعات و ادم شود. اين اثر براي بيماران سالخورده و بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب مي‌تواند مخاطره‌آميز باشد.
مصرف در کودکان: بي‌ضرري مصرف طولاني مدت ايندومتاسين در کودکان کوچکتر از 14 سال ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ايندومتاسين در شير ترشح مي‌شود و غلظت آن در شير برابر با غلظت پلاسمايي آن در مادر است. از مصرف اين دارو در دوران شيردهي بايد خودداري کرد.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد ، خواب‌آلودگي، سرگيجه، افسردگي، اغتشاش شعور، نوروپاتي محيطي، تشنج، اختلالات رواني، سنکوپ، سرگيجه حقيقي.
قلبي ـ ‌عروقي: زيادي فشار خون، خيز، نارسايي قلبي.
پوست: خارش، بثورات پوستي، کهير، سندرم استيونس ـ جانسون.
چشم، گوش: تاري ديد، آسيب قرنيه و شبکيه، کاهش شنوايي، وزوز گوش.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهايي، اسهال، يبوست خونريزي شديد گوارشي، پانکراتيت، زخم‌هاي گوارشي.
ادراري ـ تناسلي: هماچوري، نارسايي حاد کليوي، نفريت بينابيني، پروتئين اوري، هيپرکالمي.
خون: کم‌خوني هموليتيک، کم‌خوني آپلاستيک، آگرانولوسيتوز، ‌لکوپني، پورپوراي ترومبوسيتوپنيک، کم‌خوني فقر آهن، کاهش تجمع پلاکتي.
ساير عوارض: افزايش آنزيم‌هاي کبد، حساسيت مفرط (سندرم شبه شوک، بثورات پوستي، ديسترس تنفسي، کهير غول‌آسا)، کمي سديم خون، زيادي پتاسيم خون، کمي قند خون.
توجه: در صورت بروز‌ حساسيت مفرط، نشانه‌هاي قابل توجه گوارشي، يا علائم مسموميـت کبدي بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: سرگيجه، تهوع، استفراغ، سردرد شديد، ‌اغتشاش شعور، خواب‌آلودگي، وزوز گوش، تعريق، تاري ديد، ‌پاراستزي و تشنجات.
درمان: با واداشتن بيمار به استفراغ به وسيله شربت ايپکا يا با شستشوي معده، محتويات معده را فوراً خالي کرده و سپس ذغال فعال از‌طريق لوله بيني ـ معده (NG-Tube) به بيمار تجويز شود. اقدامات علامتي و حمايتي (حمايت تنفسي و تصحيح عدم تعادل آب و الکتروليت) را براي بيمار فراهم نموده، شاخص‌هاي آزمايشگاهي و علائم حياتي به دقت کنترل گردند. از آنجا که ايندومتاسين به ميزان زيادي به پروتئين پيوند مي‌يابد، دياليز در مورد آن موثر نيست.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها